Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen Praktijk Elfira en de cliënt.
Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst
1. Een consult is alleen mogelijk op afspraak.
2. De actuele kosten voor een consult staat vermeld op www.praktijkelfira.nl en zijn geldig, tenzij anders overeengekomen.
3. Betalingen voor email-/telefonisch consult dien u over te maken op genoemd bankreknr. Betaling voor persoonlijke consulten dient u na ieder consult contant te voldoen, tenzij anders afgesproken.
4. Praktijk Elfira zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
5. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, aan Praktijk Elfira worden doorgegeven                                                          

6. Praktijk Elfira is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de cliënt verstrekte en/of onvolledige gegevens.
7. Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Bij annulering binnen 24 uur wordt het recht voorbehouden voor Praktijk Elfira om de kosten van de sessie in rekening te brengen.
8. Een consult kan niet worden gezien als vervanging van de reguliere geneeskunst. Een consult kan echter wel een aanvulling zijn.                                                                                                                             

Artikel 3. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat door een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.
2. Praktijk Elfira zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
Artikel 4 Geheimhouding
Praktijk Elfira en cliënt zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.
Artikel 5. Betaling
1. Betaling dient direct na het persoonlijk consult contant aan Praktijk Elfira te geschieden (tenzij anders afgesproken). Indien gewenst is een factuur verkrijgbaar.
2. De actuele kosten voor een consult staan vermeld op www.praktijkelfira.nl en zijn geldig, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 6. Verhindering
Wanneer de cliënt verhinderd is dient dit minimaal 24 uur van tevoren te worden doorgegeven, zodat Praktijk Elfira in de gelegenheid wordt gesteld deze plaats op te vullen. Wanneer de cliënt niet tijdig afbelt worden de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. De cliënt kan verhindering telefonisch of per e-mail doorgeven.
Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van Praktijk Elfira is sprake van een inspanningsverplichting.
2. Praktijk Elfira geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen. Praktijk Elfira is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
3. De consulten geven geen garantie voor verbetering. U neemt deel aan een consult op basis van vrije wil. U kunt geen aanspraak maken op de resultaten uit het advies, de begeleiding of de behandeling.

Meest recente reacties

18.01 | 13:09

Hallo Hetty, geef jij ook persoonlijke tarot readingen online? ik kwam jou tegen op You Tube en vond de uitleg duidelijk en helder. Warme groet Maaike

04.11 | 10:53

Beste Silvia, email-consult met foto is voldoende. Groet, Praktijk Elfira

01.11 | 21:48

Hallo is enkel email concult met foto voldoende om iemand te kunnen helpen of is het toch het beste in het echt groetjes

08.06 | 16:06

Hallo,ik heb allereerst een vraag. Ik heb een keer een healing gehad en daar werd gezegd dat mijn auro zo kapot was, zoveel gaten, dat het niet meer gerepareerd kon worden. Omgekeerd en aangetrokken??

Deel deze pagina